VEDTÆGTER FOR ”FORENINGEN KLOSTER MÆRKEN”

1.
Foreningens navn er ”Foreningen Kloster Mærken” og dens hjemsted er Løgumkloster i Tønder Kommune.

2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse og virke til fortsat gennemførelse og bevarelse af Kloster Mærken og tilknyttede aktiviteter. Det herunder er målet at bevare de unikke og enestående fysiske rammer, som markederne afvikles i og det originale særpræg og de traditionsrige former, der
har udviklet sig gennem de mange år, som markederne har eksisteret.

3.
Som medlemmer kan optages alle personer og foreninger (d.v.s. nedenanførte organer, a., b., og c.), der er interesseret i foreningens formål og dens virke. De under punkt 4 nævnte repræsentanter (a., b. og c.) repræsenterer automatisk foreningerne i vedkommende udpegende organ og har hver én stemme på generalforsamlinger, når de har tegnet et personligt medlemsbevis. Hvert personligt medlemskab berettiger i øvrigt til én stemme. Der kan alene afgives stemme ved personligt fremmøde.

4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

a. en repræsentant udpeget af foreningslivet i Løgumkloster-området,
b. en repræsentant udpeget af kro- & restaurationsbranchen i Løgumkloster by,
c. en repræsentant udpeget af Fællesudvalget for hal og bad (Klosterhallen),
d. et medlem valgt af generalforsamlingen,
e. et medlem valgt af generalforsamlingen,
f. en sekretær valgt af generalforsamlingen og
g. en kasserer valgt af generalforsamlingen.

For at være med i den kreds af foreninger m.v., der kan udpege et medlem, skal de pågældende foreninger m.v. deltage aktivt på markedet. Dette for bedst muligt kunne definere den kreds, som skal udpege et bestyrelsesmedlem. Medlemmerne a., b. og c. udpeges af de respektive organer, der også kan foretage ny udpegning af et medlem i årets løb, når det af vedkommende organ udpegede medlem udtræder.

Medlemmerne vælges og udpeges i en turnus over tre år.

På valg/udpegning første gang (2011) er a., der udpeges og d., der vælges.
På valg/udpegning anden gang (2012) er b., der udpeges og f., der vælges.
På valg/udpegning tredje gang (2013) er c., der udpeges og e. og g., der vælges. urnus fortsætter således fremover.

Genvalg kan finde sted. Der kan kræves skriftlig afstemning omkring de medlemmer, der skal vælges på generalforsamlingen. Dirigenten fastlægger proceduren i øvrigt.

5.
Generalforsamlingen er højeste myndighed for alle foreningens anliggender i henhold til denne vedtægt, og generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Første gang i 2011. Den indvarsles ved annonce i Digeposten eller tilsvarende lokal annonceorgan med mindst syv dages varsel.

Der skal angives dagsorden i annoncen.

Indholdet i dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, men dagsordenen skal dog altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til efterretning.
3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette.
4. Valg af bestyrelsesmedlem(mer), der skal vælges af generalforsamlingen samt orientering om udpegning af de medlemmer, der udpeges af organerne.
5. Valg af to generalforsamlingsvalgte revisorer og en revisorsuppleant.
6. Evt.

6.
Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal indsendes i skriftlig form til formanden inden den 15. august forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer,  og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog bortset fra de i punkterne 14, 15 og 16 anførte tilfælde.

7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand & næstformand.

8.
Bestyrelsen varetager foreningens løbende drifts- og udviklingsaktiviteter i alle henseender. Men bestyrelsen (d.v.s. mindst 4 bestyrelsesmedlemmer) kan dog anmode om, at en generalforsamlingstilslutning skal indhentes. Dette kan ske på en ordinær eller – hvis bestyrelsen ønsker det og beslutter det – på en ekstraordinær generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling
indvarsles som ordinær generalforsamling med en dagsorden, hvor forslaget kort er formuleret i annoncen.

Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmøde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden (pr. brev eller mail), når der er sager til behandling. Tre bestyrelsesmedlemmer kan dog anmode om, at der afholdes bestyrelsesmøde. Dette meddeles formanden skriftlig med angivelse af de punkter, der ønskes drøftet. Formanden skal i sådanne tilfælde sørge for, at der afholdes bestyrelsesmøde inden 14 dage. Indkaldelse skal ske med sædvanligt varsel på mindst 7 dage med dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Der træffes beslutning i bestyrelsen ved simpelt flertal.

Bestyrelsen foranlediger, at der føres en beslutningsprotokol over behandlinger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

9.
Foreningen tegnes af den til en hver tid siddende bestyrelse i forening. Formanden kan sammen med yderligere ét medlem af bestyrelsen disponere indenfor en beløbsramme på 25.000 kr.

10.
Årligt personligt medlemsbevis til Foreningen ”Kloster Mærken” udstedes for 100 kr. pr. person. Kun medlemmer, der før en generalforsamlingen har betalt medlemsbevis, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke den stiftende generalforsamling.

De nævnte organer (a., b. og c.) er automatisk medlem af forening, men de udpegede medlemmer skal dog indløse personligt medlemsbevis for at kunne stemme på generalforsamlinger.

11.
Bestyrelsen aflægger hvert år et årsregnskab med tilhørende beretning.

12.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.
Foreningen hæfter alene med foreningens egne midler. De i punkt 4 nævnte organer (herunder de organisationer de repræsenterer) eller foreningens medlemmer kan ikke gyldigt påtage sig nogen form for hæftelser for foreningen og hæfter på ingen måde personligt for økonomiske forpligtelser i forbindelse
med foreningens anliggender.

14.
Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt finde sted, når et flertal af en beslutningsdygtig bestyrelse finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning derom til formanden med angivelse af forslag til beslutning. Bestyrelsen er i så fald forpligtet til at indvarsle til
ekstraordinær generalforsamling, senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.
Varslet er mindst 7 dage.

15.
Vedtægtsændringer kan vedtages på en i den anledning indvarslet generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), for hvilken forslag om vedtægtsændringen er anført på dagsordenen, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor.

Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indvarsles inden 10 dage til en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Varslet er mindst 7 dage. Her kan gyldig beslutning træffes, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor. er kan således kombineres med en ordinær generalforsamling, hvis dette kan afpasses tidsmæssigt, men det skal ved annonceringen af dagsordenen fremgå, at der er tale om en vedtægtsændring og hvilket forslag, det handler om.

16.
Foreningen kan kun opløses på en i den anledning indvarslet generalforsamling, for hvilken forsalg om opløsningen er anført på dagsordenen, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor.

Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indvarsles inden 10 dage til en ny generalforsamling. Varslet er mindst 7 dage. Her kan gyldig beslutning træffes, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor. Den generalforsamling, der træffer afgørelse om foreningens opløsning, skal også
træffe beslutning om, hvorledes foreningens evt. formue skal anvendes til almennyttige formål i Løgumkloster-området.

Der kan således kombineres med ordinær generalforsamling, hvis dette kan afpasses tidsmæssigt.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 22. juni 2010.